ކެޑޭޓުން ހުވާކޮށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓް ކޯ (ޖޭ.އެސް. ސީ.ސީ)ގެ ރެކްރޫޓުން ހުވާކޮށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 20 މާރޗް ވި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ގައި އެ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބް އޮނަރަބްލް އަހްމަދު ޒަކީ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި، މަގާމުގެ


ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

9 އަހަރު ކުރިން