ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނުކަމަށްޓަކައި އުފާފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނުކަމަށްޓަކައި އުފާފާޅު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީ ގަތުމެއްގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ވަޒީރުންގެ ބައްދަލު ވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ އުތުރުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކަންކަން