ކުޅުދުއްފުށީގައި ސޭފް އައިލެންޑް ޕްރޮގްރާމް ގެނަމުގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސޭފްއައިލެންޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ