ހިލޭ ފެނުގެ ހިދުމަތް ގުޅައިދިނުމަށް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެމްޑަބުލިޔުއެސްސީ އިން ބާރުއަޅާކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފި

ހިލޭ ފެނުގެ ހިދުމަތް ގުޅައިދިނުމަށް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެމްޑަބުލިޔުއެސްސީ އިން ބާރުއަޅާކަމަށް