“ހިރަފުސް ދަނޑު” ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތި އަވަށުގައި ހަދަމުންދާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ (ހިރަފުސް ދަނޑު) މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރިއާއިއެކު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިންއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް