ރެސިޕީ: ހުނިހަކުރު ފޮޅި

ފުށުގެތެރެއަށް ފެން އަޅައި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ބިސް އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވާގައި ތެޔޮފޮދެއް ހާކާލުމަށްފަހު އުުނދުން މައްޗަށް އުދާ