މިލްކީ ފުރުޓް ސިމްފޮނީ

ދޮންކެޔޮ، އަނބު، މޭބިސްކަދުރު، ކިރު ، މާމުތް ނުވަތަ ބުރައުން ޝުގާރ އަދި އައިސް ބުލެންޑާއަށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ.