ރީސް ޗޮކްލެޓް ފަޖް

ފުރަތަމަ ބިސްކޯދުކޮޅާއި ހަކުރު އަދި ޕީނަޓްބަޓަރ ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް މިކްސް ވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ބަޓަރ އަޅަފައި އެއްކޮށްލާ