ގާރލިކް ޝްރިމްޕް ސްޕެގެޓީ

ތަވާ އުދުން މައްޗަށް އުދާފައި ބަޓާކޮޅު އަޅާށެވެ. ބަޓަރ ކޮޅު ހޫނުވުމުން ލޮނުމެދުކޮޅު އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ސްރިމްޕް ކޮޅާ، އަސޭމިރުސް، ލޮނު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ


މޮޗި ބްރަވްނީސް

2 އަހަރު ކުރިން

ލައިމް ޗީޒް ކޭކު

2 އަހަރު ކުރިން

ރީސް ޗޮކްލެޓް ފަޖް

2 އަހަރު ކުރިން

ޕައިންއެޕަލް ކޭކް

2 އަހަރު ކުރިން