ރެސިޕީ: ލަންބާޑާ ބަންސް

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލުމަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި މިރުސް އަދި ހިކަނދިފަތް އަޅާފައި ފިޔާ ވަޅޯވީމާ ބަނަސް ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި