ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ ހެޔޮވިސްނޭ ރަނގަޅު ބައެއް ކަމުގައި ވާތީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން