އަހަރެމެންނަކީ ހަމަ ތެދުވެރީންހެއްޔެވެ؟

ﷲ ތާޢާލާއަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވަކީލުކުރާ ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، މުސްތަޤުބަލާ މެދުގައި ހިތް ނުތަނަވަސް ވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރާއިރުގައެވެ.
ﷲ ގެ ރަޙުމަތްފުޅާ މެދު ފުރިހަމަށް އިތުބާރުކުރާ ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ނާކާމިޔާބުގައި ނާއުންމީދު ވާއިރުގައެވެ.
ﷲ ތަޢާލާ ކަންކަން ހިންގަވާނީ އެންމެ ޙިކުމަތްވަންތަ ކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް ބުނުމަށްފަހު،


ފޮރުވިފައިވާ ބާރު

9 އަހަރު ކުރިން