ކޮޓަރީގެ ދޮރާލައި އިނގިލި ފިތޭ ހިނދު…

ތިބާ ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު ބައެއް ފަހަރަށް އެކްސިޑެންޓްތައް މެދުވެރިވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެކްސިޑެންޓޭ މިދެންނެވީ ހަމަ އާދައިގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ފައި ނޫނީ އަތް ފަދަ ތަނެއް ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައި ތާކު ޖެހި ތަދުވާގޮތްވުމެވެ. ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ދޮރާލައި އިނގިލި ފިތުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމެވެ.