ކެތްކުރެވޭނެހެއްޔެވެ؟

ފިސާރި ގަދަޔަށް ބަނޑުގައި ރިއްސައިގަނެފައި އޮތް މީހެއްގެ ގާތުން ނިކަން ސުވާލުކޮށްބަލާށެވެ. އޭނާ އެ ގޮތަށް އޮތުމަށް ވުރެ ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް އޮތް ވިއްސަކަށް މިނިޓަށް ނަމަވެސް އެ ވޭނުން ސަލާމަތްވުމަށް އެދޭނެއެވެ. ނޫނީ އެހެން ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް އެ ރިހުން މަޑުވުމަށް އެދޭނެއެވެ. އެ ވަޤުތު އޭނާ އަތު ޖެހުނު ކޮންމެ ފަދަ އެއްޗެއް ވެސް ޤުރްބާންކޮށްފާނެއެވެ.