އަސާގަނޑުގެ އެހީގައި ހުރި މުސްކުޅިމީހާއަށް އަހަރެން ސަލާމަތްކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

ހުސް ސަހަރާއެކެވެ. އަހަރެން ހުރީ އެކަނި މާއެކަންޏެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަދިރިކަން މުޅި ތަނަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ. ފަހަތުން ނުބައި ޒާތަކަށް ބިރުވެރި އަޑެއް އިވުނު ހިނދު ފަހަތް ބަލާލީމެވެ. ދުވަހަކު ނުދެކޭ ފަދަ ހަޑި ސޫރައެކެވެ. އަރާގަތްވަހުން އަނބުރައިގަނެގެން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ވިޔާނުދާ ވައްތަރަކަށް ހުރި ބިރުވެރި