މީހަކު އަދި އެއްޗެކޭ ކިޔަސް..!

ތުންތުންމަތީން ނަގުލުވަމުން އަންނަ ވާހަކައެއްގައި އޮވެޔޭ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީނަށް މާލޭ ރައްޔިތުން އަނިޔާކުރިރޭ، އެ އެއްވި ބައިގަނޑު ތެރެއިން ކުރިއަށް ހުރި މީހަކު ގޮވާލިއެވެ. އާއެކެވެ. އަމީނަކީ ހަމަ އަނިޔާވެރިއެކޭ، ބަލާބަލާށޭ، މަގޭ އެއް އަތް ވެސް ބުރިކޮށްލާފައި މިއޮތީ އޭނާއޭ، ހަމައެއާއިއެކު ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ގޮވާލިއެވެ. އާއެކޭ އާއެކޭ،


ފޮރުވިފައިވާ ބާރު

10 އަހަރު ކުރިން