ދުވަހުގެ ނަސޭޙަތް: އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަން

އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވެގެން މިތިބަ އިސްލާމް ދީނަކީ އެދީނުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަޔާން ކޮށްދީފައިވާ މަތިވެރި އިލާހީ ދީނެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި އުޚުއްވަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީފައިވެއެވެ.