މަށި މާލި ޕެރޭޑް: މިއަހަރުވެސް ތަފާތު މެސެޖުތަކާއެކު ވަރަށް ފުރިހަމަ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅޭ އީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއް ކުޅިވަރަކީ މަށިމާލި ޕެރޭޑެވެ. މަށި މާލި ޕެރޭޑަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަށިކުޅިން މަށިލައިގެން މާލިތަކެއް ނުކުމެ