ފަތުރުވެރިކަމަށް 45 އަހަރު – ހދ އަށް ސުމެއް

މިއަދަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހު އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 45 އަހަރުންވެގެންދަނީ އެވެ. ދުނިޔާގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ބާރަށް