ރައީސް ނަޝީދަށް ޙިކްމަތްތެރި ޑިޕްލޮމެޓިކް ދޫފުޅެއް ބޭނުންވެފައި

ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުއާއި އެކަހެރިކޮށް ދެމިއެއް ނޯވެވޭނެއެވެ. އެންމެ ބާރުގަދަ މުއްސަނދި ޤައުމަށްވެސް އޮތީ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތާއީދާއެކު ގައުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމެވެ. ކަން އޮތީ މިހެން ކަމަށްވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ، ބާރުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް