އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މަޤާމު ދިނުމާމެދު

އަހަރެން އޭނާ ދަންނަމެވެ. ބުނެދޭން ހެއްޔެވެ؟ މި ކިޔައިދެނީއެވެ. ” އޭނާ ޕާޓީގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބިރެއްނެތި އުޅުނެވެ. އޭނާ މުޒާހަރާވެސް ކުރިއެވެ. ރަށުއޮފީސް ބަންދުކުރުމުގައި އިސްވެހުއްޓެވެ. ހަޅޭލެވިއެވެ. ޕާޓީ ޖަލްސާތަކުގައި ގޮނޑި ޖަހައިދިނެވެ. މެންބަރުން ހޯދަން އޭނާ ހިނގިވަރަށް ހިނގި އެހެން މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޖަލުގައިވެސް އޮތެވެ”.


ވެލަންޓައިންސް ޑޭ

9 އަހަރު ކުރިން