ރޯދައަށް ބޯދޮވުމާއި، ސިޔާސީ ބޯދޮވުން

ރޯދައަށް ބޯދުވޮމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ޘަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން ލިބޭ ހަފްތާ ބަންދުގައި މޫދަށް ދިއުމަކީ ރޯދައަށް ބޯދޮވުމެވެ. ދުރު މާޒީއަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ރޯދައަށް ބޯދޮންނަނީ ކިހިނެތް ކަމެއް ނޭގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވީ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން