ގައިން ކުކުޅުރިހަ ވަސް ދޮވަން ފެށުމުން…!

ހުކުރު ދުވަހުގެ ދިހައެއް ޖަހާލާހާ އިރު ރިޔާޒު ބަދިގެ އާ ދިމާއަށް ދިޔައީ ގޭތެރޭގައި ހަމަ ނީނދެވިގެންނެވެ. ދޮވާ މީރުވަހުންނެވެ. އަންހެނުން ކުކުޅު ރިހަ ކައްކަނީއެވެ. ދޮވާ މީރުވަހުން ރިހަތެލީގެ ކައިރީ ހުންނަ ހިތް ވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ބަދިގެއިން ނުކުތް އިރު މުޅި ގައިން ވެސް ދޮވަނީ ކުކުޅު ރިހަވަހެވެ.
ދެނެއް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.