ދަންނަވަންތޯއެވެ. ތިއީ ދެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރެކެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ނުކުންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން، ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން، މައުމޫނަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއިރު، ކިރިޔާވެސް މައުމޫނުގެ ނަންފުޅާއި ގުޅުވެން ހުރި ތަނަކަށް ވިއްޔާ ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. މި ގޮތުން، މައުމޫން ކިޔަވައިވިދާޅުވާން ހުންނެވީ މިސްރުގައި ކަމަށްވާތީ އެގައުމަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ.،


ކިރުކޮފީ ތަށްޓެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ކުމުންދޫ ބޮޑު ގަސް

9 އަހަރު ކުރިން