ޢިއްޒަތްތެރި ދޫފުޅުން… ކޮސް ވާހަކަ ދެ ވާހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރިން ކޮސްވާހަކަ ދެއްކެވީމާ، ދެން ވާ ގޮތަކީ، ހީ،ހީ ބަނޑަށް ތަދުވުމެވެ. ވަރަށް ފަހުން އަޑުއިވުނު ކޮސްވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ވާހަކައެއް މިތަނުގައި ފަށްކޮށްލާނަމެވެ. ފުރަތަމަވާހަކަ: ބުރިޖުއެޅުން: ޑީއާރުޕީގެ އަބަދަށްފެހި ޒަޢީމް ވިދާޅުވަނީ، މާލެޔާއި ހުޅުމާލެއާއި ދެމެދު އަޅާ ބުރިޖު ނުވަތަ ފާލަމަކީ ރާއްޖެއާއި މުސްތަގުބަލާއި ދެމެދު އަޅާ