ހަޤީޤީ ތަރައްޤީ އަކީ ކޮބައިބާވައެވެ؟

ވިސްނަވާށެވެ! ތަފާތުބޭފުޅުންނަށް، ތަރައްގީގެ ތަސައްވުރަކީ ތަފާތު އެއްޗެކެވެ! ތަރައްޤީ އޭ ބުނުމުން ފުރަތަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަށް ގެނެވެނީ އުސް އިމާރާތްތަކާއި ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ފާޑުފާޑުގެ ދުއްވާ އެއްޗިއްސާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުން ފުރިފައިވާ ތަންތަނެވެ. އަދި ގިނަފަހަރަށް ‘ތަރައްގީ’ މިބަސް ބޭނުން ކުރެވެނީ މިފަދަ ކުލަވަރުތައް އެންމެ ބޮޑަށް