މި ރީތި ސުވަރުގެ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމާތޯ!

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގެޔޭ ބުނާ މީހުން އެބުނަނީ އަހަރެމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރީތި ގޮނޑު ދޮށާއި، ސާފު މޫދާއި، ފެހިކަން އެކުލެވިގެންވާ ރަށްތަކަކީ، ދުނިޔޭގައި އެފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ ތަންތަން ކަމަށްވާތީކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ. ނަމަވެސް މިރީތިކަން، އަދި މިރީތި ރަށްތައް، އަހަރެމެންނާ އަލްވަދާއު ކިޔަމުންދާކަމުގެ ނިޝާންތައް މިއަދު މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.


ކިރުކޮފީ ތަށްޓެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ކުމުންދޫ ބޮޑު ގަސް

10 އަހަރު ކުރިން