ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް

މައުމޫނު ބޭޒާރުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު މައުމޫނު ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވީ އޭނާގެ ޢާއިލާ ބޭފުޅުންނާއި ގާތްރަޙުމަތްތެރިން ކޮޅެއް އެކަންޏެވެ. 30 އަހަރުވަންދެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލި އޮޅުވާލުންތައް ފަޅާއަރާއިފިއެވެ. ދީނޭކިޔައިގެން މިކިޔާއެއްޗެއްވެސް ރައްޔިތުން ދެނެގެންފިއެވެ. ދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް ކިހާވަރަކަށް ކިޔަމަންވާ ބޭފުޅެއްކަން އެންމެ ބޮޑަށް


ރަމްޒުތަކުގެ މާނަ

9 އަހަރު ކުރިން