ކޮން މަތިއުތުރެއްތޯއެވެ؟

މިހާރު އެންމެ ގިނަމީހުން ދައްކާ އުޅޭ އުންމީދީ ވާހަކަޔަކަށް ވެފައިމިވަނީ ލާމަރުކަޒީގެ ވާހަކައެވެ. ލާމަރުކަޒީއަކީ ކޯޗެއްކަން ސާފުސާފުކޮށް ނޭނގުނުކަމަށް ވިޔަސް، އޭގެ ވާހަކަ ދިވެހިންގެ ކަންފަތަށް ފުރަތަމަ އެރީ، އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ އަށްވަނަ ބާބު، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގައުމު ހިންގުމަށް އަމުރުކުރި ކަމަށް ވިޔަސް، ގާނޫނެއްނެތި


ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް

10 އަހަރު ކުރިން