އާއުސްމިންތަކުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް…!

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެމުން އަންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކައެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރެވޭ ވާހަކައެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާ ވާހަކައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް


ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް

9 އަހަރު ކުރިން

ރަމްޒުތަކުގެ މާނަ

9 އަހަރު ކުރިން