ސިކިއުލަރިޒަމްގެ ވަސް އެބަ ދޮވާތަ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް އަހަރެންނަށް ސިކިއުލަރިޒަމް ގެ ވަސް އެބަ ދޮވައެވެ. ބައެއް ރައްޓެހިންގެ ފުށުން އެނގުނީ، އެމީހުންނަށް ވެސް މިވަސް ޕާޓީތަކުން ދޮވާކަމެވެ. ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް، ރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް އަޔަނުދިނުން ހިމަނާފައި އޮންނަކަން އަހަންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ.


ޕްލޫޓޮކުރަސީ

9 އަހަރު ކުރިން