ޙަސަން ސަޢީދަކީ ކާކު؟

ޙަސަން ސަޢީދޭ ބުނުމުން އަދިވެސް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އުޅެއެވެ. އޭނާއަކީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ގެންދަވަނީ އެކަން ޙާސިލްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑުވެސް


ރަމްޒުތަކުގެ މާނަ

10 އަހަރު ކުރިން

ޕްލޫޓޮކުރަސީ

10 އަހަރު ކުރިން