އަހަރެމެންނަކީ ވިކޭނެ ބަޔެއް ނޫނޯ!!!

“އަހަރެމެންނަކީ ވިކޭނެ ބަޔެއް ނޫން” ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭގެއެވެ. ބަޔަކު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ވިކިފައި އޮތް ޕާޓީ އެއްކަމަށް ދަޢުވާ ކުރަނީކީވެސް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނުވިކޭނަމޭ ބުނުމުން ދޭހަވާ މާނަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ކޮންމެ އަކަސް މައުޟޫ އާއި އެކު ކުރިއަށް ދާނަމެވެ.