ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާސްކެޓްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ފަށަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް އިން އިސްނަގައިގެން ބާސްކެޓްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެކުލަބްގެ އޮފިޝަލެއް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ޙަސަން (ގޮމަށިގެ) ކުޅުދުއްފުށީ (ޑޮޓް) ކޮމް އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، ބާސްކެޓްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިހާރު އެ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން