އެޓޯލް ބާސްކެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލް މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް މުހިއްމު

ހަތަރު ވަނަ އެޓޯލް ބާސްކެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ހިންނަވަރު ހިރިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރާއިރު ސަޕޯޓަރުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް މުހިއްމުކަމުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޓީމުގެ ފަރާތުން ހާމަކުރަށްވާ ގޮތުގައި ތަށި މިލްކް ކުރަން ލިބިފައިވާ މިފުރުސަތުގައި ޓީމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ