ޓީމް ލެސިކްސް އާއި ނިއުއޭޖް މޮޅުވެއްޖެ

ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ 4 އޮން 4 ކަޕްގެ 6 ވަނަ ދުވަސް ނިމިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެގޮތުން ރޭވެސް ވަނީ މިމުބާރާތުގެ ވަރަށް ފޯރިގަދަ 2 މެޗު ކުޅުނެވެ. އެގޮތުން ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ނޮކްއައުޓް އާއި ލެސިކްސްއެވެ. މިމެޗުނިމިފައިވަނީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ލެސިކްސް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގައި ލެސިކްސް އަށް ފުރަތަމަ