ކުޅުދުއްފުށީ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2010 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ކުޅުދުއްފުށީ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2010 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގްފޯރ ޔޫތު ލިންކޭޖް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުށީ ގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުނިފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ