ވިކްޓަރީގެ ދަތުރު: ވިކްޓަރީގެ ފަހުމެޗުގައި ހަނިމާދޫކޮޅަށް 6 ލަނޑު ޖަހައިފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް 40 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި ވިކްޓަރީ ޓީމު މިއަދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ އެންމެފަހު މެޗްގައި ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 06 ލަނޑު