ލެސިކްސް އަދި ނިއުއޭޖް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ހިނގައްޖެ

ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ ފޯރ އޮން ފޯރ ކަޕްގައި ރޭކުޅެވުނު ދެމެޗާއިއެކު ގްރޫޕް ސީ ގެ ހުރިހާ މެޗެއްކުޅެނިމިއްޖެއެވެ. ރޭކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ޒިގްޒެގް ރިވެންޖާއި ލެސިކްސްއެވެ. މިމެޗު ނިމިފައިވަނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ލެސިކްސް މޮޅުވެގެންނެވެ. މިމެޗުގައި ލެސިކްސްއަށް ޖަހައިދިން ހަމައެކަނި