ދިރާގު އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ދިރާގު އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ވަނީ އެސްކޫލް ވާދަކުރި 4 ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން 2 ކެޓަގަރީން ޗެމްޕިއަންކަން