އެޓޯލް ބާސްކެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ތިނަދޫ ބަލިކޮށް ކުޅުދުއްފުށި ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ހަތަރު ވަނަ އެޓޯލް ބާސްކެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭހޯލުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް މޮޅުވެފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ހަވަރު ސްޕޯޓްސް އާއި ބައްދަލުކޮށް