ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު އަވަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު އަވަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި ކަމުގައި އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ “ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ ފޯރ އޮން ފޯރ ކަޕް – “1 ގެނަމުގައި (ފަރާތެއްގައި 4 ކުޅުންތެރިން ކުޅޭގޮތަށް) ބާއްވާ މުބާރާތެއް ކަމުގައި އެފަރާތުން ހާމަކުރައްވައެވެ.