ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ 4 އޮން 4 ކަޕްގެ ކުއާޓަރފައިނަލް މިރޭ ފެށޭނެ

މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ 4 އޮން 4 ކަޕްގެ ކުއާޓަރފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭފެށޭނެއެވެ. ރޭކުޅެވުނު ގްރޫޕް ބީގެ ފަހު 2 މެޗާއިއެކު ވަނީ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ޓީމްތައް އެނގިފައެވެ. ރޭކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ޒިގްޒެގް ކީޕަރސް އާއި ކްލަބް ނަފާއެވެ. މެޗު ނިމިފައިވަނީ