ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ 4 އޮން 4 ކަޕްގެ ދެވަނަރޭ ނިމިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުއަވަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ކޭ.ޑީ.ޒެޑް.ޑީ 4 އޮން 4 ކަޕްގެ ދެވަނަރޭވެސް ވަނީ ވަރަށް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއްފެނިފައެވެ.

އެގޮތުން ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ޒިގްޒެގް އަދި ބާނި ޔުނައިޓެޑްއެވެ. މި މެޗް ނިމިފައިވަނީ 2 ލަނޑު 2 ލަނޑުން