ނެޓުބޯޅަ ގައުމީ ޓީމު އެކުލަވާލުމަށް ނެގި ސްކޮޑުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ 3 ކުޅުންތެރިން ހިމެނިއްޖެ

ޖޫން މަހު އޮންނަ އޭޝިޔަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނެގި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސްކޮޑުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ 3 ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިއްޖެއެވެ. މި 3 ކުޅުންތެރިންނަކީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު މާލޭގައި އޮތް ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރި ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުގެ ތިން ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެއީ