ކުރުވާހަކަ – ކުރި އިންތިޒާރު

ވެހެމުންދިޔަ ތުނި ވާރޭގެ ހިމަފޮދު ތިކިތައް ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑަށް ބުރުއްސަމުން ދިޔައެވެ. އެމަންޒަރު ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިކަމާ އެކު އަހަރެން ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އެމަންޒަރުގެ ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ.


ހަޤީޤީ އުފާވެރިކަން

2 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ - ބަދަލު

3 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ - ވައުދު

3 އަހަރު ކުރިން