ކުރުވާހަކަ – ކުރި އިންތިޒާރު

ވެހެމުންދިޔަ ތުނި ވާރޭގެ ހިމަފޮދު ތިކިތައް ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑަށް ބުރުއްސަމުން ދިޔައެވެ. އެމަންޒަރު ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިކަމާ އެކު އަހަރެން ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އެމަންޒަރުގެ ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ.


ހަޤީޤީ އުފާވެރިކަން

1 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ - ބަދަލު

1 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ - ވައުދު

1 އަހަރު ކުރިން