ކުރުވާހަކަ – ތަގުދީރު

އީކާ އާއި ލީން އަކީ ގަތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. މިކުދިންގެ ރަހުމަތްތެރިކަން ފެށިފައިވަނީ ގްރޭޑް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އައި ދުވަސްވަރު ރަށު