ކުރުވާހަކަ – ތަގުދީރު

އީކާ އާއި ލީން އަކީ ގަތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. މިކުދިންގެ ރަހުމަތްތެރިކަން ފެށިފައިވަނީ ގްރޭޑް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އައި ދުވަސްވަރު ރަށު


ކުރުވާހަކަ - ނަވީން

3 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ - ކުށްހީ

3 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ: ޝިޔާ

3 އަހަރު ކުރިން

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

3 އަހަރު ކުރިން