ވާހަކަ – ކިރު ތަށި

ސްކޫލަށް ފީ ދެއްކުމަށާއި އެނޫންވެސް ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މީހުންނަށް ގުލާނު (ނޯކިރީ) ކޮށްދީގެން އުޅެމުންދިއަ ކުއްޖަކެވެ. މީނާގެ ނަމަކީ އައިޒަލް އަމީންއެވެ. އެއްދުވަހަކު އައިޒަލް ގެ މަސަކަތް ނިންމުނުއިރު ހުރީ ވަރަށް ވަރުބަލި ވެފައެވެ. އެދުވަހު އަތުގައި އެއްޗެއް ނެތުމާއި އެކު އޭނާއަށް ކާއެތިކޮޅެއް ދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ