ކުރުވާހަކަ: ހިތި ސަޒާ

އިންސާނެއްގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކައަކީ އެތައް ކުލަތަކަކާއި ތަފަތު އެތައް އިހްސާސްތަކެއް ހިމެނޭ، ކިޔައި ފޫހި ނުވާދަފަ ވާހަކަ އެކެވެ.


ކުރު ވާހަކަ: ސުވާލު

4 އަހަރު ކުރިން