ކުރުވާހަކަ: ހިތުގައިވާ ސިއްރު

މާލޭގެ މަގުމަތި ފުރިފައިވަނީ ދުއްވާ އެއްޗެހިންނެވެ. މަގު ހިނގާ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ވާވަރަށް ޒާތްޒާތުގެ އެއްޗެހި އެއްކޮޅުން