ކުރުވާހަކަ: ހިތުގައިވާ ސިއްރު

މާލޭގެ މަގުމަތި ފުރިފައިވަނީ ދުއްވާ އެއްޗެހިންނެވެ. މަގު ހިނގާ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ވާވަރަށް ޒާތްޒާތުގެ އެއްޗެހި އެއްކޮޅުން


ކުރު ވާހަކަ: ސުވާލު

4 އަހަރު ކުރިން