ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (45)

ޒަވީން ތެދުވެ ސުދާއަށް ފުރަގަސްދީފައި ޝަރުތު ހާމަކުރިއެވެ. ހިތްވަރުކޮށްފައި އަޑުއަހާނަމޭ ހިތައި އިން ސުދާގެ ލޮލުން ވިދަން ފެށި ކަރުނަތައް ބަންޑުންވިއެވެ.