ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (46)

”ބަލީތަ؟” އަނީސާ ހިތުގައި އުފެދިފައި ހުރި ޝައްކުތައް އެއްފަރާތްކޮށްފައި އާދައިގެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

”މިއަދު ކެވުނު އެއްޗަކުން. ޝާޔާއްތަ ހުރީ ތެޔޮ ގިނަކޮށްފައި.” އީރާ އައިސް