ޖައްވީ އިދާރާގައި ރަނގަޅު ނަރުދަމާއެއް ގާއިމުކުރަން ސައިންސްވެރިންނަކަށް ނޭނގުނު

ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ސަތަހައިން ބޭރަށް އުޅަނދު ފަހަރު ފޮނުވުމަކީ ސައިންސްވެރިން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެކެވެ. އުޅަނދުތަކުގެ އިތުރުން އިންސާނުން ވެސް ދުނިޔެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމަކީ ސައިންސްވެރިންނަށް