އޫރިދޫއިން މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ މަސްވެރިން އެއް ވިއުގައެއްތެރޭ ގުޅާލަދީ އެކަކު އަނެކަކަށް ހިލޭ ގުޅާލުމުގެ ފުރުސަތުދޭ “މަސްވެރިންގެ ޕެކޭޖް” އުރީދޫ އިން ތައާރަފުކޮށްފި