ދިރާގު ‘ޕްރީޕެއިޑް ރެޑް’ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޅިން ހިލޭ ކޯލް އަދި އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގު ‘ޕްރީޕެއިޑް ރެޑް’ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޅިން ހިލޭ ކޯލް އަދި އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

“ރެޑް ޓު ރެޑް” ގެނަމުގައި ދިރާގުން ފެށި