އަމީނީމަގު ސާފުކުރުމަށް 28 މުއައްސަސާއަކުން، 4 ޖަމިއްޔާ އަދި 2 ގުރޫޕަކުން ތައްޔާރު !

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ރެޑުކުރެސެންޓް ހދ ގޮފިން އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު ސާފުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަށް މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް