އަންނަ އަހަރު ގުރޭޑް 9 އަކަށްދާ ދަރިވަރުން ދާނެ ސްކޫލެއް ޔަގީން ނުވެ ބެލެނިވެރިން ވާނުވާގަ !

ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގުރޭޑް 8 އުފައްދާ ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެ ސްކޫލުގައި ގުރޭޑް 9 އަކަށް ކިޔަވާދޭން އަންނަ އަހަރު ފަށާނެކަމަށް ނިމި ދިޔަ