ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހޮޓާއި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އަވެއާރނެސް ޕްރޮގުރާމް ފޯރ ފުޑް ހޭންޑްލާސް” ޕްރޮގުރާމް