އޭރު ތިބީ ނިދާފަ، އަލިމަގެއް ފެންނަން ފެށުމުން މިހާރު ބޭކާރު ހިޔާލުތަކެއް !

ކުޅުދުއްފުށީގެ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީކުރާ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ފަޅުތެރެ ހިއްކި ހިސާބުން އެވާހަކަތައް ދައްކަން ފެށި އެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި އެކަން ނުވެ ލަސްވެގެން