ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމުން ގެވަޅު ފޯމު ޕަބުލިކް ވޯކްސް އިން ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފެނަކަ އޮފީހުން ގެވަޅު ފޯމު ދުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ޕަބުލިކް ވޯކްސްއިން ފޯމު ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ، ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީން އަލުން އިއުލާންކޮށްފި