ޕެންޓަގްރާމް ހިރަފުސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަގުލަސް ކުލަބް ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ފުޓްބޯލް ޓީމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިރަފުސް ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ޕެންޓަގްރާމް ހިރަފުސްކަޕް 11” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަގުލަސް ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. 16 ޖުލައި 2018 ގައި ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ސޮސައިޓީ