މާފިނޮޅުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ އެއާޕޯޓް މޮޅަދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މުހައްމާ ގޮވާލައިފި

ހއ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެއަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ އެއާޕޯޓް ހއ މޮޅަދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށްކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު އަބުދުﷲ (މުހައްމާ) ވިދާޅުވެއްޖެ