އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ އޮތް ނޭކުރަންދޫއަށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ތައާރަފްކޮށް، ފުޅާކުރެވޭނެ: އިބޫ

ހދ. ނޭކުރަންދޫއަށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ތައާރަފުކޮށް، އެރަށު ބޮޑު ކަނޑޫފާ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރައްވާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެ.