ޣައިރު ޙާޒިރުގައި ހުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

އެމީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމްކުރެވި، އިތުރުކުށެއްނުކޮށް، 5 އަހަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ކްލެމެންސީގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ނިންމަވައިފި