ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންކަން ކުރެވިފައި ހުންނާނެ, އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ ދައުލަތުގެ ހައްގުގަ

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންކަން ކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ ދައުލަތުގެ ހައްގުގައިކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ