ރެޑްކުރެސެންޓް ދަރުމަވެރިންނާއެކު ހިނގާ އަމީނީމަގު ސާފުކޮށްލަމާ !

ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގަކީ އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންކުރާ މަގެކެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމަގެވެ. އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުމަގުވެސް މެ އެވެ. ތާރުއަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މިމަގު ބޭނުންކުރުމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ ވެލި އަރާފައިވާ އޮންނަ އޮތުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ހިރަފުސް އަރާ މަގު ބޭނުންކުރުމުގައި އިންތިހާއަށް .