ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ދެއްވި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ހަދިޔާ: ފަސް އަހަރުން ރޯހައުސްތައް ވީރާނާކޮށްލުން !

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކުޅުދުއްފުށީގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ޖުމްލަ 166 ރޯހައުސް ނުވަތަ ހައުންސިންގ ޔުނިޓްތަކެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. އެއީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި