ކައިވެނި ކުރަން މިހާރު ތައްޔާރު: އަރްޖުން

ބްލީވުޑަށް މި ދުވަސްކޮޅަކީ އުފާވެރި ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. ރަންވީރާއި ދިޕިކާގެ ކައިވެނި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުދިން ކޮށްފައިވާ އިރު ޕްރިޔަންކާ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ