ކުރުވާހަކަ – ކުރި އިންތިޒާރު

ވެހެމުންދިޔަ ތުނި ވާރޭގެ ހިމަފޮދު ތިކިތައް ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑަށް ބުރުއްސަމުން ދިޔައެވެ. އެމަންޒަރު ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިކަމާ އެކު އަހަރެން ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އެމަންޒަރުގެ ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ.


ކުރުވާހަކަ - ކުށްހީ

3 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ – ޒަހަމް

5 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ - ޕްލޭން

6 އަހަރު ކުރިން