ކުރުވާހަކަ: ނިމުމެއް ނެތް ލޯބި

ފައިލަކަށް ފަހު ފައިލެއް އަހަރެން ޗެކް ކުރަމުން ދިއައީ ފޫހި ކަމެއް، އެއްވެސް ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތިއެވެ. ގަޑިން ވީ އިރެއްވެސް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންނަކީ އަހަރެންގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ. އެދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް އެދުވަހު


ކުރުވާހަކަ - ކުށްހީ

3 އަހަރު ކުރިން

ކުރުވާހަކަ – ޒަހަމް

5 އަހަރު ކުރިން