ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި ސީޓީ މެޝިން ވީހާވެސް އަވަހަށް ގެނެސްދިނުމަށް އުސައިދު ގޮވާލައިފި

ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަންޖެހޭ ސީޓީ ސްކޭން މެޝިން ވީހާވެސް އަވަހަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް .