ލީކުވެފައިވާ ތާރު ފީފާތައް ނަގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލަން އީޕީއޭ އިން އަންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ގެނެސް، އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރައްކާތެރިނޫން ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތާރު ފީފާތައް ނަގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި އެތަކެތި ނައްތާލުމަށް އެންވަރަމެންޓް