އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ

އަންނަ އަހަރު ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިވެންޓެއް “ޕްރީ ޔުނިވަރސިޓީ ގައިޑެންސް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް